BASIN AÇIKLAMASI : YENİ STADYUM ALANI VE MİLLET BAHÇESİ 27-10-2020

BASIN AÇIKLAMASI

27.10.2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2018 yılında gündeme getirilen ve aynı yılın Ağustos ayında hazırlanmış olan birinci 100 günlük icraat programına da dâhil ettiği “Millet Bahçesi” kavramı, 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne eklenmiştir. Bu fıkra ile “Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberinde belirlendiği büyük yeşil alanları” olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin bu maddesine istinaden bu yılın Mayıs ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Millet Bahçeleri Rehberi” hazırlanmıştır. Bu rehbere göre “Millet Bahçeleri ile;

• Kentlerimize estetik, ekolojik, sürdürülebilir ve rekreatif değeri yüksek açık ve yeşil alanların kazandırılması,

• Kentleşme sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı, milletimizin sağlıklı ve kentsel yaşam kalitesi daha yüksek kentlerde yaşamasına katkı sağlanması,

• Yapısal ve bitkisel bütün unsurları ile yer aldığı kente ve coğrafyaya özgü değerleri ön planda tutan ve gelecekte 21. yy. kentlerinin kültürel peyzaj kimliğini temsil edecek özgünlükte açık ve yeşil alanların kente kazandırılması” hedeflenmektedir.

1950 yılından itibaren aynı yerde kentimize hizmet veren ve 1987 yılında yeniden inşa edilen Denizli Atatürk Stadyumu 2019 yılında yapılan tadilat ile 18.745 seyirci kapasitesine ulaştırılmıştır. Her ne kadar yapılan son tadilat çalışmaları stadyumun kapasitesini büyütse ve bir miktar fiziki iyileşme olsa dahi, stadyumun bulunduğu adanın standartlardan küçük olması, özellikle stadyuma yardımcı alanların ve en önemli ihtiyaçlardan biri olan otopark düzenlemesinin inşasına olanak tanımamaktadır. Stadyum alanının çevresindeki yoğun yapılaşma ve mevcut yollar günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelmiştir. Kent nüfusunun artmasıyla birlikte ulaşım sıkıntısının bölgede daha da belirgin olması ve ülkemizin gelişmesindeki en önemli aşamalardan biri olan sportif faaliyetlerin modern bir biçimde yürütülmesi amacıyla Denizli’mizde yeni bir stadyum açığı ortaya çıktığı tüm kamuoyu tarafından gözlenmektedir.

Yukarıda belirtilen bu hedefler doğrultusunda hem kentimizin yeni ve modern bir stadyuma sahip olması hem de kentimize estetik, ekolojik, sürdürülebilir ve rekreatif değeri yüksek açık ve yeşil alanların kazandırılması amacıyla mevcut stadyum alanının Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine ait plan değişikliği işlemini kamu yararına atılmış çok olumlu bir adım olarak nitelendirmekteyiz.

Ancak, yeni Stadyum Alanı ve Millet Bahçesi alanlarının planlaması ve ilgili meclis kararına dair çekincelerimiz şu şekildedir:

 

 

  1. YENİ STADYUM ALANI YERİ VE PLANLAMASI

Merkezefendi İlçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 7940 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi stadyum alanı yapılmasına yönelik olarak “Spor Alanı” olarak planlanmıştır. Sayısal verileri temin edememiş olmamız sebebiyle spor alanı olarak yaklaşık 61.000 m2’lik (plan açıklama raporunda alana ait büyüklük bilgisi verilmemiştir) bir alanın planlandığı görülmektedir.

Belirlenmiş olan bu alan, plan açıklama raporunda belirtildiği gibi FIFA standartlarına uygun (alan, yönelim vb) olduğu belirtilse dahi, söz konusu alan yalnızca standartlara uygun bir stadyum yapısını barındırabilecek bir büyüklüğe sahiptir.

Alanın büyüklük açısından yetersizliği hususunda örnekleme yapacak olursak, başkaca bir kullanım amacına ait olmayan, sadece spor tesisi olarak planlanmış ve yakın dönemde ülkemizde inşa edilen büyükşehir ölçeğindeki kent stadyumlarının arsa alanları şu şekildedir: (Ek 1-2-3-4-5-6)

  1. Hatayspor Stadyumu – 194.139 m2
  2. Kayseri Kadir Has Stadyumu – 144.474 m2
  3. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu – 400.490 m2

Planlanmış olan yaklaşık 61.000 m2’lik stadyum alanının, yine yakın dönemde ülkemizde inşa edilen stadyumlarla ve mevcut Denizli Atatürk Stadyumu ile kıyaslaması ve inşa edilmiş olan bu stadyumların planlanan alana yerleşimi aşağıdaki çizimde belirtilmiştir:

 

Buna göre mevcut Denizli Atatürk Stadyumu, stadyum tasarımında esas alınan Kuzey-Güney yönelimine göre alana yerleştirildiğinde bile stadyum ile alan sınırı arasındaki mesafe en dar noktada 27 mt’ye kadar düşmektedir. Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile Kayseri Kadir Has Stadyumu ölçüleri esas alınarak çizilen kütleler alana yerleştirildiğinde ise kütleler alan için belirtilen 10 mt bahçe mesafelerinin kısmen içine girmektedir. Ayrıca planda belirlenmiş olan en çok yüksekliği 45 mt olabilecek bir yapıda, seyirci çıkışları, fuaye alanları, stadyum güvenliği, yangın kaçış koridorları, acil çıkış mesafeleri vb hesaplandığında, bu alanın tümü için belirlenen 10 mt bahçe mesafesinin oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir.

Stadyum alanları, sadece müsabakaların yapılacağı ve izlenebileceği tek bir yapıyı değil, idari binaları, kapalı ve açık yardımcı diğer spor tesisleri, sosyal alanlar, açık ve kapalı otoparklar gibi birçok fonksiyonu içinde barındıran kompleks alanlar olarak planlanmalıdır. Plan Açıklama Raporunun Planlama Gerekçeleri başlıklı 7.maddesinde de “…yeni stadyum alanının çevresinde bulunan Bölge Parkında yapılacak olan yeni düzenlemeler ile de oluşturulacak kompleks alanlar, stadyum alanını destekler nitelikte otopark alanları, spor alanları, rekreatif faaliyetlerin düzenlenebileceği alanlar oluşturulabilecektir.” denilmektedir ancak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesinde Park Alanlarında yapılaşma şartları belirlenmiş olup, aynı maddenin c fıkrasının 3.bendinde yer alan “Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması, giriş çıkışının parkın giriş çıkışından ayrı olması ve parkın ihtiyacı için Otopark Yönetmeliği ekindeki en az otopark miktarları tablosundaki benzer kullanımlar dikkate alınarak belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark” ibaresi tabi zemin altında sadece parkın ihtiyacı olan otoparkın yapımını mümkün kılmaktadır.  Plan hükümlerinde Bölge Parkı için belirlenen “Bu alanlarda kamunun kullanımına açık olacak spor alanları, açık otopark alanları, çay bahçesi, büfe, oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi rekreatif faaliyetlerin düzenlenebileceği alanlar oluşturulabilecektir.” ifadesindeki açık otopark yapılabileceği hükmü, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.maddesinin c fıkrasının 3.bendine aykırıdır. Dolayısıyla, spor alanının yakınında inşa edilebilecek ve stadyuma hizmet verecek bir açık-kapalı otopark alanının plana dâhil edilmemiş olduğu görülmektedir.

Stadyum alanının kuzey ve batı cephesinde bölge parkı ile arasında herhangi bir imar yolu planlanmamıştır. Olası bir acil durum anında, duruma müdahale edebilecek araçların bu noktalara yaklaşması bu sebeple mümkün görünmemektedir. Önerilen planlamaya göre stadyuma yaklaşım sadece doğu ve güney tarafından olacağı için bu bölgelere ciddi taşıt ve yaya yığılmaları olacağı ortadadır. Bu nedenle stadyum için ayrılacak alanın ada şeklinde planlanması ve çevresindeki taşıt yolları genişliklerinin de bu plana göre yapılması gerekmektedir. Öneri plana göre stadyum alanının doğu ve güneyinde yer alan 20 ve 21 mt genişliğindeki yollar, stadyumda yapılacak olan etkinliklerin ardından oluşabilecek olası yaya yükünü dahi karşılayamayacak genişliktedir. Stadyum planlamasında arazi seçiminin tasarımın temelini oluşturması nedeniyle, yer konusunun öncelikli ve detaylı olarak ele alınması gerekmektedir.

  1. PLANLAMA ÖNCESİ VE SONRASI YEŞİL ALANLARIN DURUMU

Plan revizyonu öncesi mevcut olan ve planlama sonrası oluşacak olan yeşil alan dağılımına bakıldığında;

PLAN REVİZYONU ÖNCESİ

MERKEZEFENDİ İLÇESİ, KAYAKÖY (BOZBURUN) MAHALLESİ, 584 NO.LU PARSEL VE ÇEVRESİ YEŞİL ALANLAR

İÇERDİĞİ ADA-PARSEL

PLANLI ADANIN MEVCUT İMAR DURUMU

PLANLI ALAN-M2

0/1100

BÖLGE PARKI

231.258,00

0/584

PARK OLARAK PLANLANAN KISMI

10.954,00

8188/1 KUZEYİ

BÖLGE PARKI

19.612,00

PLANLAMA ÖNCESİ YEŞİL ALANLAR TOPLAMI

261.824,00

* SAYISAL VERİLERİN TEMİN EDİLEMEMESİ NEDENİYLE BAZI ALANLAR PDF DOSYASI ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR.

** ADA BAZINDAKİ KÜÇÜK PARK ALANLARI HESAP DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR.

   

 

PLAN REVİZYONU SONRASI

MERKEZEFENDİ İLÇESİ, KAYAKÖY (BOZBURUN) MAHALLESİ, 584 NO.LU PARSEL VE ÇEVRESİ YEŞİL ALANLAR

İÇERDİĞİ ADA-PARSEL

PLANLI ADANIN MEVCUT İMAR DURUMU

PLANLI ALAN-M2

0/1100

BÖLGE PARKI

162.671,00

0/584

BÖLGE PARKI

53.876,00

0/584

REKREASYON ALANI

17.488,00

PLANLAMA SONRASI YEŞİL ALANLAR TOPLAMI

234.035,00

* SAYISAL VERİLERİN TEMİN EDİLEMEMESİ NEDENİYLE BAZI ALANLAR PDF DOSYASI ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR.

** ADA BAZINDAKİ KÜÇÜK PARK ALANLARI HESAP DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR.

 

 

Bölgede mevcut durumda 261.824 m2 olan yeşil alan yoğunluğunun 27.789 m2 azaldığı ve yeşil alan dengesinin kamu aleyhine bozulduğu görülmektedir. Bu azalma, 8188 Ada 1 Parselin kuzeyinde özel olarak planlanan yaklaşık 20.000 m2 büyüklüğünde ticari alandan kaynaklanmaktadır. Ayrıca ilk planlamada tek adadan oluşan 231.258 m2 büyüklüğündeki bölge parkı alanı, yeni planlamanın ardından dikdörtgene yakın olan formunu yitirerek 162.671 m2’ye düşmüş ve plansız alandan planlı duruma çevrilen 53.876 m2’lik yeni bölge parkı alanıyla arasında kalan ve stadyum nedeniyle fiilen kullanılması zorunlu olan yol nedeniyle bölgenin ciddi anlamda ihtiyacı olduğu ve merkezde Denizli’nin en büyük kent parkı olabilecek büyüklükteki alan vasfını yitirmiştir.

  1. MİLLET BAHÇESİ ALANI

Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, toplam 33.731 m2 büyüklüğündeki 250 ada, 1 ve 21 no.lu parsel stadyum alanından Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi bölgenin ihtiyacı olan bir yeşil alanı sağlamıştır ancak Millet Bahçesi alanının kuzeybatısında yer alan 250 ada 18 no.lu parselde bulunan 10 katlı yapılar ve güneybatısında yer alan 250 ada, 3,4,5,6,19 no.lu parsellerdeki 2-3 katlı yapılar, millet bahçesini stadyumda olduğu gibi yapıların arasında hapsetmiştir.  Plan açıklama raporunun giriş bölümünde mevcut stadyum alanı “Söz konusu alan, etrafında askeri alan, eğitim alanı ve konut alanları ile çevrelenmiş olup, şehrin içinde kentleşmenin yoğun olduğu bir bölgede sıkışmış bir konumda bulunmaktadır.” şeklinde ifade edilmektedir ve bu nedenle millet bahçesi alanına bitişik ve imar yolu ile dahi ayrılmamış olan söz konusu parsellerin “Millet Bahçesi” alanına dâhil edilmemesi sebebiyle millet bahçesi de aynı sıkışıklığa sahip olacaktır.

Yukarıda belirtilen gerekçeler neticesinde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni Stadyum Alanı ile ilgili almış olduğu 14.09.2020 tarih ve 441 sayılı kararın ve kararın eki olan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin iptal edilmesi gerektiğini basına ve kamuoyuna saygı ile sunarız.

 

M. Serdar Alayont

TMMOB

Mimarlar Odası Denizli Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Başkan